Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Westpoort Juristen B.V., gevestigd te Leeuwarden
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer bij een overeenkomst.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. De werkzaamheden die opdrachtnemer voor opdrachtgever verricht, wordt ook wel juridische bijstand genoemd. Dit houdt in dat opdrachtnemer een eventuele schade van opdrachtgever tracht te verhalen op de aansprakelijke partij. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de rechter om een oordeel te vragen, dan zal opdrachtnemer de overdracht van het dossier naar een externe advocaat begeleiden, tenzij opdrachtnemer een eigen advocaat in dienst heeft.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeenkomst uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derde. Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever is ertoe gehouden om opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4: Honorarium
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens het opgegeven uurtarief van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 5: Betaling
1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro te geschieden door storting of overmaking op het op de factuur aangegeven rekeningnummer en wel binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is. Opdrachtgever is alsdan tot aan de dag van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
2. Alle buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.
3. Alle kosten die opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

Artikel 6: Reclames
1. Een reclame over de verrichte werkzaamheden resp. het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken, door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden resp. binnen 30 dagen na verzenddatum van de declaratie, schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voorzover opdrachtnemer aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij die reclame gegrond acht.
3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van een door opdrachtgever betaald honorarium.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van opdrachtnemer die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag van de desbetreffende overeenkomst, althans van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het vorenstaande, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens opdrachtgever of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de door opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
5. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
8. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
9. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer
ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 8: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
2. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is opdrachtnemer gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn oordeel van belang kunnen zijn in zijn verdediging.
3. Indien opdrachtnemer, op grond van een wettelijke of beroepsplicht, gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals adviezen, (model)overeenkomsten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook tegenover opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 11: Archivering
Door opdrachtnemer gesloten dossiers worden gedurende 10 jaar bewaard. Daarna zullen het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, de daaraan gekoppelde overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, trachten op te lossen in onderling overleg. Eerst als vaststaat dat partijen hun geschillen niet in onderling overleg kunnen oplossen, zullen zij een beroep op de rechter doen.
3. Alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, worden tenzij de kantonrechter bevoegd is beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.